Reklamácie

Reklamačný poriadok

Napriek nášmu veľkému úsiliu poskytovať našim zákaníkom kvalitné služby a výrobky, môže nastať situácia, že sa nám niečo nepodarí tak, ako by ste si želali. V prípade, že potrebujete reklamovať u nás zakúpený tovar, prečítajte si, prosím, nasledovné informácie.

Reklamácia pri preprave

Pokiaľ pri preberaní tovaru zistíte poškodenie obalu, skontrolujte kompletnosť zásielky a neporušenosť tovaru. Ak je zásielka nekompletná alebo je tovar mechanicky poškodený, zásielku nepreberajte a vypíšte s prepravcom Protokol o škode. O vzniknutej situácii nás, prosím, informujete emailom na adrese reklamacie@finequipment.sk, aby sme ju mohli následne začať riešiť.

Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná doba na zakúpený tovar je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Nekompletnosť zásielky alebo doručenie poškodeného tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@finequipment.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak si želáte zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte e-mailom na adresu reklamacie@finequipment.sk, kde je možné dohodnúť si najvhodnejšiu formu reklamačného postupu. Po vzájomnej dohode zašlite reklamovaný tovar spolu s vyplneným reklamačným listom na adresu:

Adwiser, s.r.o.
Salajka 2674/21
909 01 Skalica
Slovenská republika

Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou s poistením v hodnote tovaru. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúru), ktorý sme Vám poslali s tovarom a vyplnený reklamačný list.

Po obdržaní reklamovaného tovaru začíname bezodkladne pracovať na vyriešení Vašej reklamácie. V prípade jej uznania môžete:

  • nárokovať si bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť,
  • požadovať výmenu reklamovaného tovaru,
  • vybrať si iný tovar do hodnoty reklamovaného tovaru,
  • odstúpiť od zmluvy a v takom prípade Vám vrátime peniaze.

Reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť v čo možno najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky. Reklamačné konanie je možné ukončiť jedným z nasledovných spôsobov:

  • odovzdaním opraveného tovaru,
  • výmenou tovaru,
  • vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie.

V prípade, že Vaša reklamácia nebude vybavená ani po zákonom stanovenej lehote 30 dní, máte ako spotrebiteľ právo buď na výmenu tovaru alebo máte právo od zmluvy odstúpiť.

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Informácie ohľadom vrátenia tovaru bez udania dôvodu nájdete v sekcii Vrátenie tovaru.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme Vám vybavil Vašu reklamáciu alebo sa domnievate, že sme porušil Vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu. Ak na Vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovieme v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.