Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Adwiser, s.r.o., so sídlom Salajka 2674/21, 909 01 Skalica, IČO: 50 681 681, DIČ: 2120428937, IČ DPH: SK2120428937, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 39092/T (ďalej len “predávajúci” alebo “ Adwiser”) a našich zákazníkov (ďalej len “kupujúci” alebo “spotrebiteľ”), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Adwiser ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetového portálu umiestneného na internetovej stránke www.finequipment.sk (ďalej len “internetová stránka”).

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/3212 527, 033/3212 521
fax č. 033/3212 523

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Internetová stránka www.finequipment.sk neplní účel elektronického obchodu predávajúceho, ale plní funkciu iba elektronického katalógu produktov, ktoré má predávajúci vo svojej obvyklej ponuke, a ceny, za ktoré obvykle dokáže predávajúci kupujúcemu uvedené produkty predať. Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné, aby uzavretiu zmluvy predchádzala žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku kupujúceho zaslanú prostredníctvom príslušného formulára z internetovej stránky. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza až po doručení e-mailu kupujúcemu, ktorý potvrdzuje prijatie akceptovanej cenovej ponuky prostredníctvom príslušného formulára podľa inštrukcií predávajúceho.

Úplne informácie o postupe pri žiadosti o cenovú ponuku a jej akceptácii nájdete na našej stránke Ako nakupovať.

Určenie ceny dodávaného tovaru

Východiskom pre určenie cien tovaru sú aktuálne ceny tovarov, ktoré sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho. Všetky ceny tovaru sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Konečná cena tovaru sa v jednotlivých prípadoch stanovuje prostredníctvom cenovej ponuky, ktorú vypracuje predávajúci na žiadosť kupujúceho.

Predávajúci je návrhom ceny a ostatnými údajmi o tovare a jeho dodaní uvedenými v cenovej ponuke viazaný po dobu 60 dní, počítané odo dňa nasledujúceho po odoslaní cenového návrhu kupujúcemu, pokiaľ nie je uvedené v jednotlivých prípadoch inak.

Akceptovaním cenovej ponuky a následným vystavením objednávky kupujúci akceptuje určenie ceny a ostatných podmienok uvedených v tejto cenovej ponuke.

Podmienky dodania tovaru

Po vystavení faktúry bude tovar s touto faktúrou, ktorá slúži ako daňový doklad aj ako záručný list, odoslaný kupujúcemu na miesto dodania, ktoré kupujúci uviedol pri uzatváraní kúpnej zmluvy.  Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo iných doručovacích spoločností. Predávajúci nie je zodpovedný za oneskorené doručenie spôsobené doručovateľmi alebo nesprávne zadanou adresou pre miesto dodania.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v takej lehote, ako bolo vopred dohodnuté v príslušnej kúpnej zmluve, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne a o tejto skutočnosti bol oboznámený. Ak ani náhradný termín dodania tovaru nie je dodržaný, kupujúci má právo predávajúceho vyzvať, aby dodal tovar v dodatočnej primeranej lehote. V prípade, že ani po takejto výzve nie je tovar doručený, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Po odstúpení od zmluvu budú finančné prostriedky kupujúceho vrátené do 14 dní na bankový účet, ktorý si určí.

Pri preberaní zásielky je potrebné, aby ju kupujúci prezrel a v prípade viditeľného poškodenia alebo neúplnosti tovaru zásielku nepreberal a spísal s dopravcom zápisnicu. Ak nebolo poškodenie alebo neúplnosť zásielky zjavná pri preberaní a kupujúci zistí takýto nedostatok neskôr, oznámi vzniknutú skutočnosť predávajúcemu najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Poškodený alebo chýbajúci tovar bude kupujúcemu nahradený novým ihneď po jeho vrátení predávajúcemu.

Pri dodaní tovaru na dodacie miesto je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru splnomocnenou osobou. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. splnomocnenej osobe alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na doručenie.

Poštovné a iné poplatky

K cene objednaného tovaru pripočítavame poštovné podľa spôsobu dodania. Kompletné ceny poštovného sú uvedené na našej stránke. Iné poplatky ani balné neúčtujeme.

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie v dohodnutej lehote, v plnej výške a bez akejkoľvek zrážky a to jedným z nasledovných spôsobov:

 1. dobierkou v mieste dodania (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
 2. platba vopred bezhotovostným bankovým prevodom.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyžiadať si v jednotlivých prípadoch zloženie zálohy zo strany kupujúceho.

V prípade platby bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho kupujúci zrealizuje platbu najneskôr do 3 kalendárnych dní po potvrdení uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho alebo zálohy vopred dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak nebude platba pripísaná na účet ani po uplynutí tejto lehoty, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.

Výhrada vlastníckeho práva

K prechodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho dochádza pri prevzatí tovaru kupujúcim v prípade, že kupujúci zaplatil kúpnu cenu v plnej výške. Pokiaľ kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu, predávajúci sa môže dožadovať vrátenia dodaného tovaru.

Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo zničí vybraný tovar pred prevodom vlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu.

Stornovanie a zmeny objednávky

V prípade, že si kupujúci želá stornovať svoju objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, je potrebné aby čo najskôr kontaktoval predávajúceho e-mailom na adrese objednavky@finequipment.sk, kde uvedie číslo svojej objednávky spolu so žiadosťou o jej zrušenie. Ak bola objednávka už zaplatená, predávajúci vráti kupujúcemu peniaze na bankový účet, z ktorého za objednávku zaplatil a to najneskôr do 14 dní od zrušenia objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin dodať tovar v požadovanej lehote alebo dodať ho za podmienok uvedených v objednávke. Ak takáto situácia nastane, predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci za objednávku už zaplatil plnú sumu alebo jej časť a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu do 14 dní na jeho účet.

Ak si kupujúci želá vykonať v objednávke zmeny ako zmena fakturačných údajov, spôsob a miesto doručenia, spôsob platby alebo dopravy, obráti sa na predávajúceho e-mailom na adrese objednavky@finequipment.sk a o tejto skutočnosti ho informuje. Iné zmeny v objednávke je možné vykonať len po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom spomínaného e-mailového kontaktu.

Reklamačné a záručné podmienky

Záručná doba na zakúpený tovar je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Nekompletnosť zásielky alebo doručenie poškodeného tovaru je nutné oznámiť do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@finequipment.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak si želáte zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte e-mailom na adrese reklamacie@finequipment.sk, kde je možné dohodnúť si najvhodnejšiu formu reklamačného postupu. Po vzájomnej dohode zašlite reklamovaný tovar na adresu:

Adwiser, s.r.o.
Salajka 2674/21
909 01 Skalica
Slovenská republika

Predávajúci odporúča kupujúcemu tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou s poistením v hodnote tovaru. Tovar neposielajte dobierkou. Do balíka kupujúci priloží kópiu daňového dokladu (faktúru), ktorý mu bol poslaný s tovarom a vyplnený reklamačný list.

Po obdržaní reklamovaného tovaru začne predávajúci bezodkladne pracovať na vyriešení reklamácie. V prípade jej uznania môže kupujúci:

 • nárokovať si bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť,
 • požadovať výmenu reklamovaného tovaru,
 • vybrať si iný tovar do hodnoty reklamovaného tovaru,
 • odstúpiť od zmluvy a v takom prípade budú peniaze vrátené kupujúcemu.

Reklamáciu sa predávajúci bude snažiť vybaviť v čo možno najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky. Reklamačné konanie je možné ukončiť jedným z nasledovných spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ si kupujúci objednal tovar, ktorý mu nevyhovuje alebo nie je úplne podľa jeho predstáv, predávajúci mu vráti peniaze. V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Naša spoločnosť však ponúka svojim zákazníkom predĺženú lehotu na vrátenie tovaru bez udania dôvodu a to do 30 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy, je nutné dodržať nasledovné podmienky:

Kam a ako tovar vrátiť?

Tovar je nutné zaslať najlepšie doporučenou poštou na adresu spoločnosti predávajúceho:

Adwiser, s.r.o.
Salajka 2674/21
909 01 Skalica

Vrátený tovar je treba dobre zabaliť, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Odporúča sa zásielku poistiť v hodnote zasielaného tovaru. Pri vrátení kupujúci doručí tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí. Tovar neposielajte na dobierku. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

Kúpnu cenu tovaru predávajúci vráti prevodom na bankový účet určený kupujúcim (pokiaľ nie je nedohodnuté inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Aké dokumenty priložiť?

K vrátenému tovaru je potrebné vždy priložiť:

Zánik nároku na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar predávajúcemu bez udania dôvodu v týchto prípadoch:

 • tovar bol vyhotovený na objednávku alebo na zákazku podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo vyrobený na mieru a určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Upozornenie

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým mu predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na jeho žiadosť predávajúci odpovieme zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Ochrana a spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového portálu finequipment.sk je spoločnosť Adwiser, s.r.o., so sídlom Salajka 2674/21, 909 01 Skalica, IČO: 50 681 681, DIČ: 2120428937, IČ DPH: SK2120428937, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 39092/T.

Napriek tomu, že plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, pre účely poskytovania našich služieb je potrebné, aby sme o Vás získali základné informácie, pričom niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z.). Medzi takéto údaje patria najmä:

 • meno a priezvisko,
 • adresa a adresa pre doručenie,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • názov firmy, IČO, IČ DPH.

Tieto údaje spracovávame pre potreby:

 • cenovej ponuky,
 • vzájomnej komunikácie,
 • plnenia s Vami uzatváranej spotrebiteľskej zmluvy (objednávky),
 • zasielania reklamných správ,
 • nášho účtovného systému.

Vami poskytnuté osobné údaje nie sú v žiadnom prípade zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretím stranám, okrem tých organizácií, ktoré priamo participujú na úspešnom vybavení Vašej objednávky. Konkrétne ide o banky (pre potreby identifikácie Vašej platby) a doručovateľské spoločnosti (pre doručenie zásielky na určenú adresu).

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Poskytnuté osobné údaje, v nevyhnutnom rozsahu, sme oprávnení spracovávať a viesť o nich evidenciu aj po skončení prvotného účelu spracovania popísanom vyššie a to pre účely štatistiky, účtovníctva alebo plnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Poučenie o právach kupujúceho pri spracúvaní osobných údajov

Ako náš zákazník alebo odberateľ reklamných správ, máte právo na základe písomnej žiadosti od nás vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracovávaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracovania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje na spracovanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
 • opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
 • likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil
 • likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak došlo k porušeniu zákona.

V zmysle § 13 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že my, ako prevádzkovateľ portálu finequipment.sk, nie sme oprávnení po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením zmenených obchodných podmienok na internetovej stránke.